شما با داشتن بیمه دندانپزشکی مهراز میتونید از خدمات 50% استفاده کنید سقف و محدودیت هم نداره