فیلم jackass ژانر کمدی داره که من نتونستم زیاد باهاش ارتباط بگیرم و ترجیح میدم که
دانلود فیلم میان ستاره ای را برای بار 4ام انجام بدم و ببینم و لذت ببرم.