سلام این باک داخل نرم افزار موقع رتدر درست کار میکنه