دوستان درباره کرک اصلان نگران نباشید من از خود وبسایت می گیرم و هر 15 روز یک بار از طریق سمپ میل که یک وبساید در عرض دوثانیه براتون میل دروست می کنه مجموعه رید گینت دوباره استفاده می کنم کل این فرایند بین 2-5 دقیقه طول می کشه