این بخش توضیح دادم با دستور go to and play میشه http://forum.video-effects.ir/thread9857.html