درایوی که سرعت بیشتر و حجم بالاتری دارد یعنی درایو باید ssd باشه هم فضای خالی بیشتری داشته باشه.