کرکش مشکل داره دوباره کرک کن و یا از یه کرک دیگه استفاده کن